Một xã hội mà mọi người đã quên những điều cấm kỵ về đạo đức và tận hưởng một cuộc sống với nhân bản vô tính, robot, cho thuê cơ thể và ma túy.

  • Nhóm dịch: Đang cập nhật
  • Tình trạng: Đang tiến hành